Το βάθος είναι συνετό
Δε γνωρίζει παρορμήσεις
Αλόγιστα ξοδέματα
Σε καιρούς πενίας
Κυλίσματα τρίπιων βαρελιών σε κατηφόρα
Ώσπου να σταματήσει ο χρόνος
Ας μη χρειάζεται
Να συμμαζεύονται κομμάτια
Στο όνομα κάποιου
Στιγμιαίου διασκεδασμού

Βαδίζοντας εμπρός
Με συνετή αξιοπρέπεια
Γεμάτα βαρέλια
Και χέρια άδεια με ρωγμές
Ενθαρρύνοντας
Επιτρέποντας
Στο λιγοστό φως που περιβάλλει
Να εισέλθει