Το πόδι
Το κουτσό
Είναι κόκκινο
Και γέρνει τη ζυγαριά
Χαλάει τις ισορροπίες
Τις δήθεν τέλειες
Συμμετρικές
Προβλήματα
Εκπληκτική η συμμετρία
Πράγματι
Όμως
Δεν είναι τα πάντα λογική