Μου αρέσει
Να ρωτάω πολλά
Καταιγισμός ερωτήσεων
Όχι ανάκριση
Αλλά ως ατόφιο ενδιαφέρον κατανόησης
Δίψα για εξέλιξη
Ανυπομονησία
Να ανακαλύψω
Ουσιαστικότερες επισημάνσεις
Και νοήματα
Μέχρι να φτάσω εκεί
Που δε θα συνεννοούμαι με άνθρωπο